Verzameling algemene kaarten

Waar ga je beginnen in je zoektocht naar bodemschatten? Ons team maakt gebruik van verschillende systemen. In het overzicht vind je bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie. Niet alleen materiaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ontsloten. Ook bronnen, kaarten en databases ontwikkeld door andere partijen staan vermeld. Deze lijst wordt regelmatig met relevante bronnen en kaarten aangevuld.

HISGIS
HISGIS bestaat uit gedigitaliseerde kaarten van het oudste kadaster uit 1832 die gecombineerd kunnen worden met andere (thematische) kaartlagen.
De oudste Nederlandse kadasterkaarten dateren van 1812 tot 1832. Voor de HISGIS-basislaag zijn deze kaarten gedigitaliseerd en in een coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Door op een perceel te klikken, verschijnen de bijbehorende gegevens over eigenaren, bodemgebruik en de waarde anno 1832. HISGIS is opgezet per gewest en is nog volop in ontwikkeling. Het systeem beslaat momenteel Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Limburg en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Op termijn zal HISGIS heel Nederland omvatten.

Wat levert het op

HISGIS is een historisch referentiekader; door de kadastrale kaarten van HISGIS met andere kaarten te vergelijken – nieuwer én ouder bronmateriaal – wordt duidelijk hoe het Nederlandse landschap zich heeft ontwikkeld. Omdat de informatie is toegespitst op perceelniveau, is het mogelijk om gedetailleerd te analyseren hoe het landschap in ruimtelijk, functioneel en economisch opzicht werd gebruikt en hoe dit gebruik is veranderd. HISGIS is voor veel doeleinden te gebruiken. Zo vertellen de grondprijzen van percelen iets over welke plekken in steden gewild waren om te wonen. Maar HISGIS laat bijvoorbeeld ook de eigendomssituatie zien in agrarische gebieden voordat percelen door ruilverkavelingopnieuw werden ingedeeld.  
PiepKaart
Mag je er nu wel of niet zoeken? Piepkaart laat het je makkelijk zien.
VICI Archeologische Atlas van de Oudheid:
De naam Vici verwijst naar het meervoud het woord vicus (dorp) in het latijn. Vici betekent dus 'dorpen', of vrijer 'plaatsen'. Volgens hedendaagse inzichten zou vici in het klassieke Latijn uitgesproken worden als 'wiki', een bewuste verwijzing naar Wikipedia dat als voorbeeld diende. Dat de term 'vici' vooral bekend is van de woorden van Julius Caesar, "Veni, vidi, vici" (ik kwam, ik zag, ik overwon) is een leuke bijkomstigheid, "Ik kwam, ik zag, Vici!" Begin 2011 is het idee voor Vici.org ontstaan. Via een zijsprong leidde dit eerst tot de Romeinse routeplanner Omnesviae.org. De eerste versie van Vici.org ging in mei 2012 online. Sindsdien zijn functionaliteit en inhoud flink uitgebreid. Ondertussen bevat Vici.org bijna 20.000 locaties, zo'n 1.000 lijnen als wegen of aquaducten en meer dan 3.000 afbeeldingen, dit alles bijgedragen door meer dan 140 personen.
MaSS: Maritiem erfgoed in kaart
Maritime Stepping Stones (MaSS) is een online database waarin de vindplaatsen en verhalen van Nederlands maritiem erfgoed in kaart zijn gebracht.
Nederland kent een rijk maritiem verleden. Overal ter wereld liggen scheepswrakken van Nederlandse herkomst, maar er  is ook ander Nederlands maritiem erfgoed te vinden. Denk aan havens, kades, bruggen, waterwegen en pakhuizen. Onder water liggen ook verdronken landschappen met prehistorische of jongere resten. MaSS brengt de informatie over al deze verschillende maritieme vindplaatsen bijeen. Per vindplaats zijn feitelijke data zoals de ligplaats en – voor zover bekend –de afmetingen en de conditie van de vindplaats te vinden. Ook ontsluit de kaart andere bronnen, zoals kaartmateriaal, foto’s, documenten, tekeningen en video’s. Per site zijn referenties te vinden naar artikelen en rapporten. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de kennis over Nederlands maritiem erfgoed. MaSS is de opvolger van de database Wrecks in Situ (WIS).
Verdedigingswerken
De Kaart van verdedigingswerken brengt niet alleen lijnelementen (linies) en objecten (kastelen, bunkers, forten, schansen, etc.) in beeld, maar toont ook inundatiegebieden; plekken die in tijden van oorlog onder water konden worden gezet. Door op een object of lijn te klikken, verschijnt er meer informatie.
Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. In eerste instantie is in deze kaart de tijdlaag Tweede Wereldoorlog beschikbaar gemaakt. Het is de intentie om de kaart met nieuwe informatie en meer tijdlagen aan te vullen, van de Romeinse Tijd tot en met de Koude Oorlog.
Histland
Histland bevat gegevens over de ontginning van het Nederlandse landschap en laat zien hoe dit landschap aan verandering onderhevig is.
Het Nederlandse cultuurlandschap is rijk aan elementen en sporen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. Deze informatie is in Histland door middel van 45 landschapstypen in kaart gebracht. Histland (historisch landschappelijk informatiesysteem) maakt  het mogelijk om de mate van verandering van het landschap te zien door historische kaarten vanaf 1850 te vergelijken met de topografische kaart van omstreeks 1980. Histland legt relaties tussen het historische landschap van een specifieke plek, de processen die tot dat landschap hebben geleid, de huidige landschapsvormen en de mate waarin het landschap is gewijzigd.
Begraven landschappen
Begraven landschappen toont de verschillende landschapszones van Nederland in het verleden en de verwachte diepteligging van deze zones aan de hand van vier archeologische tijdsperioden. Dit helpt om inzicht te krijgen in de diepteligging van archeologische resten.
Voor de applicatie Landgebruik in lagen is een vijftal landschapskaarten van de ondergrond van Nederland ontwikkeld. Deze kaarten zijn afzonderlijk te bekijken. De kaarten zijn tot stand gekomen door de Archeologische landschappenkaart te combineren met nieuwe kaartbeelden van Holoceen Nederland.
Archeologie op de kaart
De website archeologieopdekaart.nl is een archeologische tijdreis door tien historische periodes, van de tijd van Neanderthalers tot en met de Tweede Wereldoorlog.
Per periode zijn de meest interessante voorwerpen en vindplaatsen in beeld gebracht met foto’s, filmpjes, tekeningen en 3D-reconstructies. Denk aan het oudste vaartuig ter wereld, de boomstamkano uit ongeveer 8000 voor Christus uit het Drentse dorp Pesse. Of een tempeltje uit de Bronstijd, een boemerang uit de IJzertijd, een Romeins legerkamp nabij Ermelo, de vroegmiddeleeuwse fibula van Dorestad. Voor deze website zijn negen landkaarten gemaakt, gebaseerd op paleogeografische kaarten. Deze kaarten laten zien hoe het Nederlandse landschap door de eeuwen heen is veranderd.
Archeologische Landschappenkaart
De Archeologische landschappenkaart (versie 3.0) is niet alleen nuttig voor archeologen. De kaart laat de verschillende landschappelijke zones in Nederland zien en is dus ook op te vatten als een landschappenkaart.
Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop het in het verleden door de mens is gebruikt. Landschappelijke zones zoals lössplateaus, dekzandruggen en beekdalbodems boden zowel mogelijkheden als beperkingen voor wonen, begraven, economisch gebruik en rituele activiteiten. De aard van het landschap zegt dus iets over de archeologische resten die er te vinden zijn. De Archeologische landschappenkaart van Nederland maakt de samenhang tussen gegevens over landschap en archeologie op landelijk niveau inzichtelijk.
Archeologie in Nederland – AMK en IKAW
De kaart Archeologie in Nederland is een combinatie van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Hierop zijn bekende behoudenswaardige archeologische terreinen verzameld, gecombineerd met de trefkans (hoog, middelhoog, laag) op archeologische resten.
Actueel Hoogtebestand Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een kaart met voor heel Nederland gedetailleerde hoogtegegevens.
De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zo is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Het inwinnen van deze gegevens nam enkele jaren in beslag; de huidige kaart bevat gegevens die tussen 2007 en 2012 zijn verzameld. De hoogtekaart is te raadplegen via www.ahn.nl. Daar staat ook meer achtergrondinformatie over de kaart.
Topotijdreis
Handige website met meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau te behouden investeren ze in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van de kaarten. Deze zijn actueler dan ooit. Je kan ze bekijken op: https://www.topotijdreis.nl/    

Over Metaaldetectie Benelux

Metaaldetectie Benelux is er voor en door metaaldetectie enthousiastelingen, wij helpen je graag op weg in de mooie en wondere wereld van metaaldetectie met tips, trucs en handige informatie, voor beginner en gevorderde gebruiker.