Melding volgens de Erfgoedwet

De Erfgoedwet bepaalt dat archeologische toevalsvondsten moeten worden
gemeld bij de Minister. In de praktijk is dat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort).

Maar ook vondsten die met een metaaldetector zijn gevonden en opgegraven, moeten worden gemeld bij de Minister.

Dat staat in het speciale besluit voor metaaldetectie (Besluit Erfgoedwet
archeologie).

Melding volgens het Burgerlijk Wetboek

Behalve de melding zoals bedoeld in de Erfgoedwet is er voor schatten ook een meldplicht opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Een schat is een zaak van waarde die zolang verborgen is geweest dat daardoor de eigenaar niet meer kan worden opgespoord.

‘Schatvondsten’ moeten dus gemeld worden bij de gemeente waarin ze zijn
gevonden. Maar je kan ook besluiten sommige losse vondsten te melden bij de gemeente.

Dit kun je doen met als doel te worden erkend als eigenaar van de vondst.

Waarom melden?

Lang niet alle geschiedenis is opgeschreven en in boeken terecht gekomen: er zijn perioden of plaatsen waar archeologen en historici maar weinig vanaf weten.

Metaaldetectorvondsten kunnen helpen met het invullen van die ‘witte vlekken’ in onze kennis van het verleden. Vondsten uit de grond kunnen bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat ter plaatse ooit een boerderij van hout heeft gestaan of dat er mensen begraven zijn.

Elk object draagt bij tot kennis over de vindplaats of de regio. Alle vondsten zijn belangrijk omdat ze onze kennis van de Nederlandse geschiedenis vergroten, maar metaalvondsten zijn extra waardevol, omdat ze vaak een datering geven en dus een aanwijzing zijn wanneer die activiteiten plaatsvonden

Over Metaaldetectie Benelux